Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN SZKOLNEJ RADY RODZICÓW

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Szkolna Rada Rodziców, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkoły.
2. Rada działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące nr 78 imienia Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej na Bemowie w Warszawie.
4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkoły.

§2

1. Rada liczy maksymalnie tylu członków ile jest oddziałów w szkole.
2. W skład Rady wchodzą rodzice lub opiekunowie prawni uczniów uczących się w szkole.
3. W skład Rady mogą wchodzić rodzice lub przedstawiciele ustawowi uczniów, którzy ukończyli szkołę, za zgodą Przewodniczącego Prezydium Rady.
4. W przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie Przewodniczący Rady, Zastępca Przewodniczącego Rady bądź Skarbnik, organizuje się wybory uzupełniające do Rady.
5. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i zasady przeprowadzenia wyborów określa Przewodnicząca Prezydium Rady.

§3

1. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco-doradczy.
2. Zasady, tryb tworzenia, zadania komisji i zespołu ustala Prezydium Rady.

II. Wybory do Rady Rodziców

§4

1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału, bez względu na liczbę przybyłych na zebranie.
2. Wybory uzupełniające przeprowadzane są na zebraniach oddziałowych, bez względu na liczbę przybyłych na zebranie.

§5

  1. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, powołują Komisję Skrutacyjną.
  2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową.
  3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
  4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko reprezentuje w wyborach jeden rodzic.
  5. Wyboru Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

§6

1. Wybory odbywają się w głosowaniu na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Jeżeli trzecia (w przypadku 3 osobowej Rady Oddziałowej) i kolejne osoby uzyskały taką samą liczbę głosów, głosowanie, dla tych osób powtarza się.
2. Rada Oddziałowa wybiera przedstawiciela/przedstawicieli oddziału do Szkolnej Rady Rodziców.
3. Na wniosek rodziców oddziału uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela Rady Oddziałowej do Szkolnej Rady Rodziców może w głosowaniu wybierać ogół rodziców obecnych na zebraniu.

III. Władze Rady

§7

1. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 90 dni od terminu wyborów.
2. Rada Wybiera członków Prezydium Rady Rodziców w osobach: Przewodniczącego, Zastępcy, Skarbnika, Członków Rady, w tym Sekretarza, a także Komisję Rewizyjną. Skarbnik może zostać wskazany przez Prezydium Rady.
3. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.
4. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań zastępcy ustala Przewodniczący.
5. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołuje jej posiedzenia.
6. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszami gromadzonymi przez Radę. Prowadzi budżet rady i raportuje do pozostałych członków Prezydium.
7. Komisja rewizyjna składa się z dwóch osób. Celem komisji rewizyjnej jest wychwytywanie i zapobieganie rażących błędów członków prezydium. W przypadku prawidłowego funkcjonowania prezydium, komisja rewizyjna powinna pełnić funkcję doradczą w bieżącej pracy prezydium i rady rodziców.

IV. Posiedzenia Rady

§8

1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, z wyłączeniem okresu wakacji letnich.
2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 dniowego terminu.
3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy minimum 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.
4. Posiedzenia Rady mogą odbywać się w formie telekonferencji lub wideokonferencji.
5. Rada może obradować w czasie pomiędzy zwoływanymi posiedzeniami poprzez wymianę poglądów między członkami za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów.

§9

1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad (nie dotyczy zebrań Rady zwołanych w trybie pilnym).
2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego lub upoważnionego przez Przewodniczącego członka Rady.
3. W posiedzeniach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, rodzice nie będący w składzie Rady oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
4. Posiedzenia Rady są ważne bez względu na liczbę obecnych członków Rady.

§10

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

V. Podejmowanie uchwał

§11

1. Rada obraduje na posiedzeniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji, określonych w ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Uchwały powołujące Radę podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
3. Pozostałe Uchwały i Opinię oraz Oświadczenia podejmowane są przez Przewodniczącego Rady.
4. Głosowanie może odbywać się w postaci przesłania głosów za pomocą poczty elektronicznej/komunikatorów.
5. W sprawach personalnych, dotyczących odwołania członka Rady głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
6. Na wniosek minimum 1/3 członków Rady każde głosowanie może odbywać się w trybie tajnym.
7. Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

VI. Prawa i obowiązki członków

§12

1. Członkowie Rady mają prawo dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami uznanymi za poufne.
2. Członkowie Rady mają prawo wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły.
3. Członkowie Rady mają prawo głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
4. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w zebraniach i pracach Rady.
5. Członka Rady można odwołać na wniosek oddziału, który reprezentuje lub z inicjatywy minimum 1/3 członków Rady.

VII. Fundusze Rady

§13

1. Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek Rodziców oraz innych źródeł.
2. Środki z funduszu Rady mogą być przeznaczone na działalność statutową Szkoły a także na cele takie jak zakup środków dydaktycznych i sprzętu technicznego służącego unowocześnianiu wyposażenia szkoły, finansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, zakup nagród dla uczniów, finansowanie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, udzielanie pomocy uczniom w trudnej sytuacji losowej lub materialnej, regulowanie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z administrowaniem i prowadzeniem rachunkowości Rady oraz na inne cele zatwierdzone przez Radę.
3. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać: Dyrektor, członkowie Rady Pedagogicznej, Samorząd Uczniowski i Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie.
4. Rada może posiadać konta bankowe.
5. Środkami zgromadzonymi na kontach dysponuje Rada. Akceptacja wydatków wymaga każdorazowej zgody Przewodniczącego Prezydium i/ lub Skarbnik Rady.
6. Rada może upoważnić osoby nie będące członkami Rady do dokonywania operacji finansowych. Podstawą działalności finansowej Rady jest zatwierdzony roczny plan finansowy.

VII. Postanowienia końcowe

§14

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 roku.
2. Tekst jednolity Regulaminu zatwierdzony Uchwałą Rady Nr 8/2022/23 z dn. 12.06.2023 roku.